Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Marjut

Tämä maa nousee aina jaloilleen

Uusi vuosikymmen, uusi aika. Tämän vuoden piti olla hyvä vuosi. Piti nauttia huolettomista kesäpäivistä, käydä reissussa ja festareilla. Kukaan ei kuitenkaan osannut odottaa, että sulkeutuisimme useaksi kuukaudeksi koteihimme. Emmekä vieläkään tiedä, mitä tämä kaikki tuo vielä tullessaan.

Arki on muuttunut, moni on viettänyt viimeiset kuukaudet kotonaan etätyön merkeissä. Etätyö ei ole enää tavoite tulevaisuudessa vaan osa monen meidän arkea. Erilaiset Teams sekä Meet palaverit täyttävät päivät ja sähköpostit kilahtavat ruudun alareunaan tuttuun tapaan. Kaikessa etätyön hehkutuksessa ja kotoilussa emme saa unohtaa heitä, jotka eivät ole pystyneet etätöitä tekemään. He ovat niitä, jotka liian helposti unohtuvat, mutta heidän poissaolonsa huomaa hyvin pian. Kiitos teille, jotka teette tätä tärkeää työtä. Laitteet ovat helpottaneet yhteydenpitoa ja niiden avulla olemme voineet pitää yhteyttä toisiimme, kun fyysistä etäisyyttä tulee edelleen pitää. Etäisyys on opettanut sen, kuinka tärkeitä läheiset meille tosiasiassa ovat. 

Meneillään oleva kriisi on aikamme merkittävin. Meidän tulee koronan päihittämisen lisäksi etsiä ja löytää mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Talous tulee olemaan tiukilla koko maailmassa. Tiedämme jo nyt, että erilaisia sopeuttamistoimia on tehtävä valtakunnallisesti ja paikallisesti. Se tulee tekemään kipeää. Jaksaminen tulee olemaan monin paikoin äärirajoilla ja luotto tulevaan on kortilla. Huoli on omasta ja kaverin pärjäämisestä tämän epätietoisuuden keskellä. Toimia on kuitenkin tehtävä, jotta voisimme tulevaisuudessakin pysyä itsenäisenä kuntana ja päättää itse palveluistamme. Jos emme itse pidä huolta Oulaisista, sen tekee kyllä joku muu meidän puolestamme. 

Kaupunkimme jälleenrakentaminen edellyttää yhteistä suuntaa yli puoluerajojen. Olemme jo aiemmin yhdessä panostaneet esimerkiksi valokuituun sekä monipuolisiin liikuntamahdollisuuksiin ympäri kaupunkiamme. Oulaisissa on niin paljon hyvää, ettemme aina itse näe sitä kaikkea. Me päättäjät emme kuitenkaan yksin tule nostamaan kaupunkiamme suosta. Meidän tulee selvitä siitä yhdessä. Tarvitsemme mukaan teitä oulaistelaisia, yrityksiä sekä yhteisöjä. Elinvoiman ja hyvinvoinnin tielle palaaminen on pitkä ja kivinen. Sitä varten tarvitsemme kokonaan uutta ajattelutapaa yhteiskunnassamme. Kun muutoksen tuulet puhaltavat, tarvitsemme entistä enemmän joustoja, ymmärrystä ja lähempänä ihmistä tapahtuvaa päätöksentekoa. Vain siten luomme uudet edellytykset hyvinvoivalle ja vahvalle kaupungillemme.

Suomi on aina noussut jaloilleen ja niin on noussut Oulainenkin.

Julkaistu: Seutumajakka 20.5.2020

Etäopiskeleva nuori: vastuu on nyt sinulla

Etäopiskeleva nuori: vastuu on nyt sinulla

Eläm­me var­sin poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa. Käyt­töön ote­taan val­mius­la­ki, jon­ka myö­tä Suo­mi sul­kee kou­lun­sa ja ra­joit­taa kan­sa­lais­ten toi­min­taa. Vas­taa­van­lai­neni­lan­ne on ol­lu vii­mek­si Suo­men ol­les­sa so­das­sa, kyl­lä Suo­men ol­les­sa so­das­sa.

Suo­men hal­li­tus sul­ki kou­lut, joko siis eh­dit rie­mui­ta vie­lä pi­dem­mäs­tä ke­sä­lo­mas­ta? Pe­laa­mi­ses­ta, pit­kään nuk­ku­mi­ses­ta ja ajas­ta, jon­ka viet­tää ys­tä­vien kans­sa? Si­nut on nyt oh­jat­tu etä­o­pis­ke­luun: mitä se sit­ten tar­koit­taa? Se tar­koit­taa sitä, et­tä si­nul­la on nyt en­tis­tä suu­rem­pi vas­tuu omas­ta op­pi­mi­ses­ta­si ja tu­le­vai­suu­des­ta­si. Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen ei tar­koi­ta lo­maa vaan ai­kaa, jol­loin si­nun tu­lee it­se­näi­ses­ti etäyh­teyk­siä ja op­pi­ma­te­ri­aa­le­ja käyt­tä­en op­pia uu­sia asi­oi­ta. Vas­tuu on suu­ri, tie­dän sen, mut­ta sinä kyl­lä pys­tyt sii­hen. Jos ma­te­ma­tiik­ka tun­tuu vai­ke­al­ta opis­kel­la niin mitä jos sen si­jaan opis­ke­li­sit­kin vaik­ka maan­tie­toa tai bi­o­lo­gi­aa? Tär­kein­tä on, et­tä yri­tät ja teet par­haa­si. Kysy apua, opet­ta­jat ovat etäyh­teyk­sien pääs­sä, sa­moin ys­tä­vä­si. Pidä kiin­ni ru­tii­neis­ta: he­rää ku­ten en­nen­kin, opis­ke­le, syö hy­vin, pidä riit­tä­väs­ti tau­ko­ja ja käy ul­ko­na hauk­kaa­mas­sa hap­pea. Yöl­lä apua opis­ke­luun tus­kin on tar­jol­la.

So­dan ai­ka­na lap­set ja nuo­ret lai­tet­tiin kou­luun heti kun sii­hen oli mah­dol­li­suus, heil­lä ei ol­lut mah­dol­li­suut­ta etä­o­pis­kel­la. Teil­lä hy­vät nuo­ret on se mah­dol­li­suus. Mik­si siis jät­tää mah­dol­li­suus käyt­tä­mät­tä? Ai­kai­sem­mat su­ku­pol­vet ra­ken­si­vat Suo­mea vii­mei­sim­män krii­sin jäl­keen. Em­me oli­si täs­sä el­lei näin oli­si teh­ty. So­dan haa­vat pa­ran­tui­vat ajan myö­tä, mut­ta toi­vo pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta eli vah­va­na. Nuo­ret, te olet­te nyt nii­tä kes­kei­sim­piä tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­tä, joi­den har­teil­la on ra­ken­taa Suo­mea tä­män krii­sin yli. Ha­lu­at­ko siis pe­lail­la tab­le­til­la­si vai pa­nos­taa tu­le­vai­suu­tee­si? Tee par­haa­si, huo­leh­di it­ses­tä­si ja muis­ta lä­hei­sis­tä­si.

Let’s make Fin­land he­alt­hy and strong again!

Pohjoiset Keskustanuoret: Sähköautot eivät ole vielä tätä päivää

Vihreät nuoret  ovat linjanneet, että Suomen on luovuttava polttomoottoreista vuoteen 2027 mennessä. Myös SDP linjasi ilmasto-ohjelmassaan polttomoottoreita koskevaa kieltoa, sekä 750 000 sähköauton tavoitetta pikaisella aikataululla. Määrä on jopa 80 000 enemmän kuin liikenne- ja viestintäministeriön joulukuussa asetettu tavoite. SDPn 750 000 sähköautoa käyttäisi noin 8TWh sähköä vuodessa, vertailun vuoksi pelkkä Suomen tuulivoimalla tuotettu sähkö tuottaa noin 4,8TWh:n verran sähköä.

Keskustanuoret näkevät tämän kuoliniskuna pohjoiselle Suomelle. Sähköautot eivät tällä hetkellä ole aidosti jokaisen saavutettavissa korkean hinnoittelunsa vuoksi, jonka lisäksi niiden vaatima infrastruktuuri on etenkin pohjoisessa täysin puutteellisella tasolla. Lisäksi sähköautojen akkujen kylmänkesto ei ole riittävän korkealla tasolla, jotta ne olisivat toimiva vaihtoehto Pohjois-Suomen kylmissä olosuhteissa. Suurten välimatkojen maakunnissa kaavailtu uudistus ajaisi lukuisat yksilöt vaikeiden valintojen äärelle: irrotatko juuresi ja muutat pakon sanelemana kaupunkiin vai sopeudutko elämään kotisi vankina ilman tarvittavia kulkemisen keinoja. Joukkoliikenne on maakunnissa edelleen vajaa, joten oman auton käyttö on välttämätön.

Me Keskustanuoret kysymmekin, minne on unohtunut keskustelu biokaasulla ja biopolttoaineilla kulkevista autoista? Ensinnäkin matalampi hintataso tuo biokaasulla ja -polttoaineilla toimivat autot useampien saataville. Toki myös sähköautoilun kustannusten laskusta puhutaan, mutta on muistettava, että tutkimus- ja  kehitystyö on yhä jatkuvaa ja sen kustannukset tullaan sisällyttämään kuluttajahintoihin myös jatkossa. Biopolttoaineilla toimiva liikenne tarjoaa kohtuullisen ja puhtaamman välivaiheen liikkumiskeinon, kun siirrymme päämäärätietoisesti kohti sähköautoilua. Siihen mennessä täytyy ratkaista infrastruktuuria, kalustoa ja saavutettavuutta koskevat ongelmat. Me näemme, että nämä ongelmat on mahdollista ratkaista pidemmällä aikavälillä, mutta kahdeksassa vuodessa aika kävisi auttamatta vähiin.

Ilmastonmuutosta vastaan käytävä taistelu vaatii konkreettisia toimia ja jaamme SDP:n, sekä Vihreiden nuorten kanssa epäilemättä yhteisiä vihreitä arvoja. Meille vihreys tarkoittaa kuitenkin luonnon ja siellä toimivan ihmisen sujuvaa yhteensovittamista. Polttomoottoreista luopuminen vuoteen 2027 mennessä tarkoittaisi kuitenkin etenkin pohjoisen ihmisten todellista unohtamista!

 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret, Marjut Lehtonen pj.

Kainuun Keskustanuoret, Tommi Anttalainen vpj.

Lapin Keskustanuoret, Ari-Veikko Puska vpj.

 

Kiusaaminen otettava keskusteluun kotona ja kouluissa

Kiusaamisesta on puhuttu iät ja ajat, mutta viime päivinä aihe nousi jälleen esiin THL:n kouluterveyskyselyn myötä. Kouluissamme on käytössä KiVa-koulu ja kaiken maailman materiaalit sekä vinkit kuinka kitkeä tämä ikuisia traumoja aiheuttava kiusaamiskulttuuri pois kouluympäristöstä. Materiaalia sekä vinkkejä on, ja niitä hyödynnetään päivittäin kouluissa, mutta tärkeintä olisi kuitenkin kiinnittää huomio lapsiin. Lapset ovat kasvavassa iässä ja hakevat itseään. Aikuinen ei saisi olla se, joka tuomitsee lapsen esimerkiksi hänen seksuaalisen suuntautumisensa tai pukeutumisensa perusteella. Aikuisten pitää sen sijaan kuunnella lapsia ja keskustella heidän kanssaan, koska monet lapset kipuilevat itsensä kanssa ja tarvitsevat paljon aikuisen tukea. Vaikka lapsi olisikin jo yläkoulussa, ei aikuisen tarve ole yhtään sen vähäisempi kuin alakoululaisella.


Kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Kiusatun nuoren syrjäytyessä yhteiskunnasta nousevat kustannukset yhteiskunnalle valtaviksi. Vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä niin terveydessä, kouluissa, sosiaalisissa suhteissa, työllistymisessä kuin varallisuudessa. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa elämänsä aikana. Näin ollen on täysin selvää, ettei meillä ole varaa yhdellekään kiusaamisen uhrille.
Kouluissa tehdään valtavasti töitä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi, mutta kaikkea emme mekään kuitenkaan voi nähdä. Isot luokkakoot ja pienet ohjaajapuolen resurssit vaikuttavat väistämättä siihen, ettemme päivän aikana ehdi kohdata kaikkia lapsia tai edes kysyä “mitä kuuluu?”. Kouluille on saatava lisää osaavia aikuisia sekä koulutusta kiusaamistapausten käsittelemiseen, jotta aikuisella olisi enemmän aikaa kohdata lapsi sekä kykyä havaita ja puuttua kiusaamiseen ajoissa. Kun kiusaamiseen pystytään puuttumaan konkreettisesti ja kiusaamisesta aiheutuvista vaikutuksista tehdään vieläkin näkyvämpää, saamme luotua entistäkin turvallisemman kouluympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisesti ilman pelkoa kiusatuksi tulemisesta. Näin vältämme dramaattiset kustannukset niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla ja luomme kaikille parempaa huomista.

Kiusaaminen ei ole kuitenkaan yksin koulun vastuulla. Kiusaamista tapahtuu myös vapaa-ajalla ja näitä tapahtumia käsitellään myös koulussa. Tärkeäksi nousee myös vanhempien ja kodin antama tuki. Vanhempien sekä lähipiirin aikuisten tulee keskustella lastensa kanssa ja seurata enemmän lastensa tekemisiä vapaa-ajalla. Kiusaamista ei saa vähätellä millään mittarilla! Kiusaajan omien ongelmien sekä kiusatulle mahdollisesti syntyvien henkisten ja fyysisten traumojen ennaltaehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää, joten meidän aikuisten tulee ottaa asia erittäin vakavasti niin kouluissa kuin kodeissa. Me aikuiset olemme lapsille esimerkkejä, joten aikuisten tulee näyttää hyvää esimerkkiä. Liian helposti aikuiset esimerkiksi tuomitsevat ja kommentoivat rumasti toista ihmistä sosiaalisessa mediassa tai jopa päin naamaa. Mielestäni meidän aikuisten pitää katsoa nyt peiliin: olemmeko sellainen esimerkki lapsille, jollainen meidän pitäisi olla? Meidän tulee ottaa itseämme niskasta kiinni ja nostaa esille hyvät käytöstavat sekä opetella kunnioittamaan toisia ihmisiä, oltiinpa sitten millaisia tahansa.