Archive maaliskuu 2020

Etäopiskeleva nuori: vastuu on nyt sinulla

Etäopiskeleva nuori: vastuu on nyt sinulla

Eläm­me var­sin poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa. Käyt­töön ote­taan val­mius­la­ki, jon­ka myö­tä Suo­mi sul­kee kou­lun­sa ja ra­joit­taa kan­sa­lais­ten toi­min­taa. Vas­taa­van­lai­neni­lan­ne on ol­lu vii­mek­si Suo­men ol­les­sa so­das­sa, kyl­lä Suo­men ol­les­sa so­das­sa.

Suo­men hal­li­tus sul­ki kou­lut, joko siis eh­dit rie­mui­ta vie­lä pi­dem­mäs­tä ke­sä­lo­mas­ta? Pe­laa­mi­ses­ta, pit­kään nuk­ku­mi­ses­ta ja ajas­ta, jon­ka viet­tää ys­tä­vien kans­sa? Si­nut on nyt oh­jat­tu etä­o­pis­ke­luun: mitä se sit­ten tar­koit­taa? Se tar­koit­taa sitä, et­tä si­nul­la on nyt en­tis­tä suu­rem­pi vas­tuu omas­ta op­pi­mi­ses­ta­si ja tu­le­vai­suu­des­ta­si. Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen ei tar­koi­ta lo­maa vaan ai­kaa, jol­loin si­nun tu­lee it­se­näi­ses­ti etäyh­teyk­siä ja op­pi­ma­te­ri­aa­le­ja käyt­tä­en op­pia uu­sia asi­oi­ta. Vas­tuu on suu­ri, tie­dän sen, mut­ta sinä kyl­lä pys­tyt sii­hen. Jos ma­te­ma­tiik­ka tun­tuu vai­ke­al­ta opis­kel­la niin mitä jos sen si­jaan opis­ke­li­sit­kin vaik­ka maan­tie­toa tai bi­o­lo­gi­aa? Tär­kein­tä on, et­tä yri­tät ja teet par­haa­si. Kysy apua, opet­ta­jat ovat etäyh­teyk­sien pääs­sä, sa­moin ys­tä­vä­si. Pidä kiin­ni ru­tii­neis­ta: he­rää ku­ten en­nen­kin, opis­ke­le, syö hy­vin, pidä riit­tä­väs­ti tau­ko­ja ja käy ul­ko­na hauk­kaa­mas­sa hap­pea. Yöl­lä apua opis­ke­luun tus­kin on tar­jol­la.

So­dan ai­ka­na lap­set ja nuo­ret lai­tet­tiin kou­luun heti kun sii­hen oli mah­dol­li­suus, heil­lä ei ol­lut mah­dol­li­suut­ta etä­o­pis­kel­la. Teil­lä hy­vät nuo­ret on se mah­dol­li­suus. Mik­si siis jät­tää mah­dol­li­suus käyt­tä­mät­tä? Ai­kai­sem­mat su­ku­pol­vet ra­ken­si­vat Suo­mea vii­mei­sim­män krii­sin jäl­keen. Em­me oli­si täs­sä el­lei näin oli­si teh­ty. So­dan haa­vat pa­ran­tui­vat ajan myö­tä, mut­ta toi­vo pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta eli vah­va­na. Nuo­ret, te olet­te nyt nii­tä kes­kei­sim­piä tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­tä, joi­den har­teil­la on ra­ken­taa Suo­mea tä­män krii­sin yli. Ha­lu­at­ko siis pe­lail­la tab­le­til­la­si vai pa­nos­taa tu­le­vai­suu­tee­si? Tee par­haa­si, huo­leh­di it­ses­tä­si ja muis­ta lä­hei­sis­tä­si.

Let’s make Fin­land he­alt­hy and strong again!